Iespēja pieteikties pašvaldības īpašuma nomas maksas atlaidei

Ministru kabinets izdevis noteikumus “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, lai pašvaldībām būtu iespēja, ja komersants atbilst valsts noteiktajiem kritērijiem, piešķirt pašvaldības īpašuma nomas maksas atlaidi vai to nepiemērot vispār ārkārtējās situācijas laikā.

Pašvaldība, pamatojoties uz komersanta iesniegumu, uz noteiktu laika periodu (no 12. marta līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”), var piemērot nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā.

Lai komersants saņemtu šo atbalsta veidu, tam ir jāatbilst vairākiem kritērijiem:

  • komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30%, bet, ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019. martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30%, salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu no saimnieciskās darbības apmēru laika periodā līdz 2020. gada 29.februārim;
  • komersantam iesnieguma iesniegšanas brīdī nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 eiro, vai arī tam ir parāds un piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  • komersantam iesnieguma iesniegšanas brīdī nav uzsākts maksātnespējas process;
  • komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, uz 2020.gada 29. februāri ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju vai norēķini pilnā apmērā veikti saskaņā ar iznomātāju saskaņoto parādu atmaksas grafiku.

Pašvaldība var piemērot nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants nekustamo īpašumu vai kustamo mantu noteiktajā periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā vai arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības samazinājušies vismaz par 30% piemēro nomas maksas samazinājumu atbilstoši komersanta ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot 90% no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Tomēr šis pašvaldības lēmums neatbrīvo nomnieku no komunālo pakalpojumu rēķinu segšanas.

Lai saņemtu minētos atbalsta pasākumus, komersantam jāiesniedz pašvaldībai iesniegums, kur jānorāda komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs; pašvaldības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līguma datums un numurs, nomas objekts; atbilstība noteiktajiem kritērijiem.

Detalizētāka informācija: Ministru kabineta noteikumi nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Inita Fedko